Laisvos darbo vietos

Panevėžio rajono Raguvos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti (1 etatas)

Pareigybės lygis -  A2;

Pareigybės apimtis - 1 etatas;

Darbo sutarties rūšis – neterminuota;

Darbo užmokestis (bruto) – 1402€ (turintiems iki 10 m. pedagoginio darbo stažą, ) – 1439€  (turintiems daugiau kaip 15 m. pedagoginio darbo stažą).

Dokumentus pretendentai teikia elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

 VATIS Prašymų teikimo modulį

 https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login

iki 2019 m. spalio 3 d.

  1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti mokyklos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Turėti universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

2.4.  Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;

2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. Gyvenimo aprašymą;

3.4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 4961, priedą).

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, pateikę nurodytus dokumentus ir atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į atrankos posėdį, kuris bus vykdomas 2019 m. spalio 10 d. 10.00 val. Panevėžio rajono Raguvos gimnazijoje (Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r.), 210 kabinete, o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikę nurodytų dokumentų, bus informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus dėl  nurodytų priežasčių.

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. raguvosg@gmail.com  arba tel. (8 45) 591 498, 8 687 12087.

 

Direktorė Asta Sakalauskienė

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019-09-19